b_150_100_16777215_00_images_stories_art_66.jpg

Ważnym elementem w procesie zakupu produktów takich jak wózki platformowe, paletowe czy ręczne podnośniki jest sprawdzenie czy posiada on wymagane dokumenty takie jak np. deklaracje zgodności z Polskimi Normami. W polskim systemie prawnym dokumentem, który reguluje te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [defincja maszyny]. Implementuje ono do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r w sprawie maszyn. Producent, który wykaże się przestrzeganiem obowiązujących norm, uzyskuje możliwość posługiwania się na swoim produkcie znakiem zgodności CE. Oznaczenie to wskazuje na zgodność wyrobu z odpowiednimi wytycznymi UE oraz ze specyfikacjami technicznymi dla danej grupy wyrobów. Daje ono również możliwość wprowadzenia danego produktu do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

Jednak nie wszystkie wózki transportowe w myśl obowiązującego rozporządzenia są maszynami. Wobec tego np. na wózkach platformowych lub taczkowych nie znajdziemy oznaczenia CE. W takiej sytuacji kupujący może zapytać producenta/dystrybutora o odpowiednią deklaracje zgodności z Polskimi Normami na dany wyrób.

W tym miejscu należy udzielić odpowiedzi na to czym jest owa Norma. Jest to dokument normatywny stosowany na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępny i zaakceptowany przez uznaną jednostkę normalizacyjną (w Polsce jest to Polski Komitet Normalizacyjny działający na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2002r. o normalizacji). Ustala ona zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników. Postanowienia norm powinny być oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej oraz uwzględniać aktualny stan wiedzy, poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie oraz być możliwe do realizacji i absolutnie sprawdzalne. Głównymi celami normy jest tworzenie wzorcowych rozwiązań m. in. w zakresie:

- bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,

- zwiększenia efektywności w gospodarce,

- tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,

- tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

W tym miejscu warto podkreślić, iż stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. W konsekwencji nie każdy produkt posiada deklaracje zgodności z Polskimi Normami. Poniżej przedstawiamy wykaz norm dotyczących wózków transportowych magazynowych, paletowych, platformowych, taczkowych:

Wózki paletowe i podnośnikowe (uznawane jako maszyny) wymagają:
Zgodności z dyrektywą - 2006/42/WE. oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:
PN-EN ISO 12100-1:2005Maszyny - Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Podstawowa terminologia, metodologia.
PN-EN ISO 12100-2:2005Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Zasady techniczne.

Wózki platformowe, taczkowe itp. mogą posiadać deklarację zgodności z normami:
PN-68/M-78050 - Wózki jezdniowe czterokołowe ręczne i doczepne. Ogólne wymagania i badania.
PN-72/M-78111 - Wózki jezdniowe ręczne taczkowe dwukołowe.
PN-73/M-78051 - Wózki jezdniowe ręczne i doczepne - Parametry główne.
PN-77/M-78101 - Wózki jezdniowe ręczne i doczepne - Podział, określenia i symbole.


[1] Maszyna (wg Rozporządzenie Ministra Gospodarki) – zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

Subskrypcja