b_150_100_16777215_00_images_stories_sz_sum.jpg

W tym artykule chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących szatni pracowniczych i wymogów ich dotyczących. Przedstawiamy też normy regulujące wielkość i wyposażenie szafki BHP. Przypominamy za Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 1.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane.

§ 2. Pracodawca zatrudniający do dziesięciu pracowników powinien zapewnić im (…) warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej.

W rozdziale drugim wyżej wspomnianego Rozporządzenia przedstawione są rodzaje szatni, które dzielą się na:

1)       Szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna się stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej. Na każdego pracownika powinno przypadać 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi.

2)       Szatnie odzieży roboczej i ochronnej – przeznaczone do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Na każdego pracownika powinno przypadać 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi.

3)       Szatnie podstawowe – przeznaczonego przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Na każdego pracownika powinno przypadać 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi.

4)       Szatnie przepustowe – składające się z części przeznaczonej na odzież własną pracowników, części przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, łączącego obie te części. Na każdego pracownika powinno przypadać 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi.

§ 8.2. Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą  powinna być nie mniejsza niż 1,1 m.

§ 8.3. Szafy na odzież powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.

NORMA dla mebli szatniowych PN-75M-78711 - ZOSTAŁA WYCOFANA ale poniżej przedstawiamy jakie stawiała wymogi:

Głównym wymogiem były gabaryty. Podstawowy wymiar to szafki BHP to 1800x400x480 mm (wys./szer./gł.) dla jednego pracownika.

Wymogi dodatkowe to:

• drążek poprzeczny,

• wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian,

• pólka,

• przegroda (dzieląca szafkę na dwie połowy).

Różne branże mogą mieć inne zalecenia dotyczące szafek socjalnych dla pracowników. Zastanawiając się nad wyborem, który rodzaj szafki będzie odpowiedni dla naszej branży, warto skonsultować to z inspektorem BHP.

Inne normy:

PN-90/F-06010/05 - Meble szkolne i przedszkolne - Meble do przechowywania - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06009:2001 - Meble szkolne i przedszkolne - Wymagania i badania

Zakres normy:

Podano wymagania krytyczne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i higieniczności mebli oraz wymagania istotne dotyczące funkcjonalności i przydatności użytkowej. Określono zasady pakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania. Podano definicje 12 terminów.

PN-ISO 5970 (PN-90/F-06010/04) ”Meble szkolne i przedszkolne. Stoły i krzesła. Podstawowe wymiary funkcjonalne”.

W powyższym artykule zostały przedstawione wyszczególnione paragrafy Rozporządzenia. Z pełną jego treścią można zapoznać się pod linkiem:

http://hrc.pl/index.php/dokumenty/130-bhp/662-bhp-przepisy-ogolne-zalacznik

Administrator
www.bmserwis.pl

 

Subskrypcja