udt.png

W związku z tym, że niektóry oferowany przez nas asortyment podlega dozorowi technicznemu, spróbujemy  Państwu przybliżyć ten temat.

 

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).

 

Zgodnie z punktem 6 (szczegółowy wykaz urządzeń podlegających dozorowi zamieszczamy poniżej) dozorowi technicznemu podlegają maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu. Są to między innymi żurawie oraz wózki jezdniowe. Jednakże nie wszystkie rodzaje wózków jezdniowych podlegają dozorowi technicznemu. Wózki te dzielą się na dwie kategorie: wózki podnośnikowe oraz wózki unoszące.

  • ·    - wózki podnośnikowe (podlegające dozorowi technicznemu) - określone są jako wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub niespaletyzowanego, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd palowych
  • ·    - wózki unoszące (niepodlegające dozorowi technicznemu) - określone jako wózek z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość umożliwiającą jego transport

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie jest tutaj ściśle określony parametr wysokości podnoszenia, od którego należy uznać wózek za podnośnikowy, a do którego wózek jest wózkiem unoszącym. Należy jednak przyjąć, po uwzględnianiu wymiarów typowych palet oraz definicji: układanie w gniazdach − manipulacja składająca się z podnoszenia ładunku i umieszczenia go na regale lub półce w systemie składowania oraz podejmowanie z gniazd − manipulacja składająca się z podnoszenia ładunku z gniazda regału i opuszczanie go, że spiętrzenie ładunku następuje już od ok. 30 cm.

Ponadto dozorowi technicznemu podlegają wózki z mechanicznym napędem podnoszenia. Napęd mechaniczny − wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

Wobec powyższego dozorowi technicznemu podlegają:

  • Wózki podnoszące: wózek jezdniowy, który przystosowany jest do załadowywania, podnoszenia i transportowania ładunków.
  • Wózki podnośnikowe: wózki z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami przystosowany do podnoszenia ładunku paletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowania i pobierania ładunku, a także układania w gniazdach i podejmowanie z gniazd.
  • Wózki z wysuwanym masztem oraz z wysuwaną karetką

 

Wózki nie podlegające dozorowi przedstawiono poniżej:

·         wózek naładowany platformowy (wózek ze stałą platformą)

·         wózek ciągnikowy

·         wózek pchający

·         wózek unoszący widłowy prowadzony

·         wózek unoszący platformowy prowadzony

·         wózek unoszący bramowy

 

W naszym asortymencie znajdą Państwo też żurawie. Urządzenia te, jako kwalifikowane do dźwignic wymagają (w zależności od konstrukcji i udźwigu) uproszczonego lub też ograniczonego dozoru technicznego.

- Żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg – uproszczony dozór techniczny - urządzenia nie podlegają obowiązkowi wykonywania badań technicznych, ale eksploatujący urządzenie powinien zapewnić konserwację wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Żurawie z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg – ograniczony dozór techniczny - polega na sprawdzaniu w toku wytwarzania wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytworzenia urządzenia, przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie oraz wykonaniu badań sprawdzających zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją i warunkami dozoru.

W czasie eksploatacji przeprowadza się badanie odbiorcze (badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy), badania doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne i inne) oraz sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenie.

 

Szczegółowy wykaz urządzeń podlegający dozorowi technicznemu sporządzony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) znajduje się poniżej.

Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:

1.      urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego

2.      zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1000 dm 3

3.      zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych,  z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej;

4.      duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych

5.      urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

6.      maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:

7.      dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe;

8.      dźwignice linotorowe;

9.      przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych;

10.   urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych;

11.   urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych;

12.   układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej;

13.   przeciągarki pojazdów szynowych;

14.   osobowe i towarowe koleje linowe;

15.   wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych;

16.   pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

 

UWAGA! Wózki paletowe z wagą wymagającą legalizacji nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Odpowiedni dokument legalizacyjny wystawia Główny Urząd Miar!

Subskrypcja